KOLEKCJA
LINDA - DĄB
KOLEKCJA
ROBINIA
KOLEKCJA
LINDA POŁYSK
KOLEKCJA
ESKALON CIEMNY

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Postanowienia ogólne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego MAK-POL działającym pod adresem: https://makpolkuchnie.pl , który prowadzony jest przez Sprzedawcę, zasady składania zamówień na Towary dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów i kosztów dostawy, prawa do odstąpienia od umowy, składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkich Klientów Sklepu obowiązuje zakaz przesyłania treści o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z zasadami współżycia społecznego. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie sklepu internetowego https://makpolkuchnie.pl MAK-POL Sp. z o.o. jest mowa o:

a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin;

b) Sprzedawcy – rozumie się przez to MAK-POL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000234757, REGON 432260011, NIP 9462456124, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł;

b) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;

c) Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d) Sklep Internetowy/Sklep – należy przez to rozumieć serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://makpolkuchnie.pl , za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie;

e) Towarze lub Towarach – należy przez to rozumieć rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

f) Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujące się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

g) Rejestracja – funkcjonalność Sklepu internetowego, polegająca na założeniu Konta, dokonana samodzielnie przez Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Serwisie.

h) Konto - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

i) Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie internetowym Towarów na podstawie wyborów Klienta.

j) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość w Sklepie Internetowym.

4. Serwis działający pod adresem https://makpolkuchnie.pl prowadzony jest przez MAK-POL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000234757, REGON 432260011, NIP 9462456124, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

5. We wszystkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w Sklepie Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

a)      pocztą pod adresem: Sklep Internetowy MAK- POL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin;

b)     telefonicznie pod numerem telefonu: 817459829 , 881313406

c)      za pośrednictwem e-mail: biuro@makpol.pol.pl

6. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

7. Sklep internetowy zajmuje się sprzedażą mebli kuchennych do samodzielnego montażu.

8. Zdjęcia Towarów umieszczane na stronie Sklepu internetowego służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

II. Warunki techniczne

Sprzedaż Towarów znajdujących się w Sklepie prowadzona jest za pośrednictwem sieci internetowej. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na Towary, niezbędny jest:
a) komputer bądź inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową:

- Microsoft Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

- Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub

- Mozilla Firefox w wersji 68 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

- Opera w wersji 58 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub

- Google Chrome w wersji 75 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,

- oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 1024 pikseli (Uwaga: zgodnie z przepisami prawa regulamin musi określać warunki techniczne; są to przykładowe wymagania; w zależności od strony internetowej mogą być inne)

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

III. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem zamówienia.

2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego jako Klient zarejestrowany (po zalogowaniu się na konto Klienta) lub jako tzw. „gość” (Klient niezarejestrowany).

 

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji, aczkolwiek dokonanie rejestracji jest rekomendowane w celu usprawnienia procesu zamawiania Towarów oraz umożliwienia Klientowi korzystania z dodatkowych, przeznaczonych wyłącznie dla osób zarejestrowanych, funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne.

 

5. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres na który ma nastąpić dostawa Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty e-mail, hasło dostępu, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta, następnie dokonać aktywacji konta, poprzez wejście na link wysłany na adres e-mailowy Klienta.

6. Informacje podane w Formularzu Rejestracji powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedawca nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

7. Klientowi rekomenduje się zachowanie w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

8. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mak-pollublin@wp.pl żądania usunięcia konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej Klienta (adres e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

9. Klient posiadający konto Klienta składa zamówienie po zalogowaniu się do Sklepu poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka, dokonania wyboru formy płatności oraz sposobu dostawy Towarów (informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny za wybrany Towar oraz koszty dostawy przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru), przed złożeniem zamówienia przez Klienta, oraz potwierdzeniu woli złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty przez wybór przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Podczas składania zamówienia Klient może wyrazić́ zgode
̨ na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta.

10. Klient niezarejestrowany składający Zamówienie w Sklepie Internetowym, kompletuje Zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany oraz dodaje go do koszyka, dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy Towarów.

Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

a.      koloru i ilości Towaru,

b.      imienia i nazwiska Klienta,

c.      wybranego sposobu dostarczenia Towaru i dokładnego adresu na który ma nastąpić dostawa Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość),

d.      numeru telefonu kontaktowego,

e.      adresu e-mail Klienta,

f.       danych niezbędnych do wystawienia faktury; podczas składania zamówienia Klient może wyrazić́ zgode
̨ na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej. Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.

Informacja na temat całkowitej kwoty realizacji zamówienia obejmującej ceny za wybrany Towar oraz koszty dostawy przedstawiana jest w koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru Towaru, formy płatności oraz sposobu dostawy, przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”. Składając zamówienie Klient potwierdza, że wie że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Zamówienie uważa się za złożone prawidłowo, jeżeli do elektronicznego formularza zamówienia zostaną wprowadzone dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta. Brak poprawnych danych będzie skutkować brakiem realizacji zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta np. w drodze kontaktu telefonicznego.

11. Złożenie Zamówienia wymaga zapoznania się i akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie przez Klienta z możliwości nabycia Towaru w Sklepie.

12. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji obsługi zamówienia złożonego w Sklepie, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed złożeniem zamówienia.

13. W przypadku, gdy Klient jest płatnikiem VAT i chce otrzymać fakturę, składając zamówienie powinien zaznaczyć odpowiednią opcję oraz podać niezbędne dane. Faktury wystawiane są w formie papierowej i dołączane są do zamówienia, które Klient odbiera w sklepie lub wysyłane wraz z zamówieniem na adres Klienta. W przewidzianych prawem przypadkach Faktura może zostać wystawiona w formie elektronicznej.

14. Złożenie zamówienia w Sklepie jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

15.  Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „potwierdź zakup z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę Klienta złożoną MAK-POL sp. z o.o. do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

16. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy. Informacja o dostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Towaru.

17. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji w czasie nie później niż 5 dni roboczych wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail.

18. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego w Formularzu Rejestracji lub podany przy składaniu zamówienia adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. wiadomości oraz potwierdzeniu złożonego zamówienia poprzez skorzystanie z odnośnika znajdującego się w treści wiadomości , dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów oraz następuje początek realizacji zamówienia przez MAK-POL sp. z o.o.

19. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w postanowieniu III ust. 18 Regulaminu. Po skutecznym złożeniu zamówienia cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów.

20. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy sprzedaży w celu uzyskania przez Klienta dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji w sposób wskazany w ust. 18 powyżej, poprzez umieszczenie w treści wiadomości e-mail wysłanej przez Sprzedawcę: informacji o zamówionym Towarze wraz ze wskazaniem jego ceny, wybranym przez Klienta sposobie i koszcie dostawy, wybranym przez Klienta sposobie i kwocie do zapłaty za całość zamówienia, informacji o możliwości zgłoszenia reklamacji wraz z Formularzem reklamacji do samodzielnego pobrania, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem odstąpienia do samodzielnego pobrania, informacji o treści Regulaminu do samodzielnego pobrania.

b) dołączenia do zrealizowanego zamówienia, jakie zostanie wysłane na adres wskazany w Formularzu Rejestracji lub przy składaniu zamówienia przez Klienta, wersji papierowej: dowodu zakupu Towaru, informacji o prawie odstąpienia od umowy wraz z Formularzem odstąpienia od umowy, treści niniejszego Regulaminu, wzorem Formularza Reklamacji.

20. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki "spam" w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mailowym biuro@makpol.pol.pl lub telefonicznie pod numerem 881313406

21. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego oraz reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być zgłaszane Spółce za pośrednictwem numeru telefonu: 881313406, za pomocą adresu e-mail:mak-pollublin@wp.pl ., bądź na adres ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień punktu VII regulaminu.

22. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 21 zdanie pierwsze niniejszego punktu, będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

IV. Sposoby i terminy płatności za Towar

1. Należność za Towar oraz koszty dostawy Towaru mogą być uiszczane jedynie według poniższych możliwości:

a) gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki - forma płatności dostępna jedynie dla Zamówień, których łączna wartość nie przekracza 1000,00 zł;

b) przelewem bankowym albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty przelewem, brak otrzymania płatności na rachunek bankowy MAK-POL sp. z o.o. w terminie 5 dni od złożenia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, spowoduje anulowanie zamówienia.
Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedawcy, podany w wiadomości potwierdzającej przyjęcie przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, zgodnie z pkt III ust. 18 Regulaminu. Właścicielem rachunku jest MAK-POL Sp. z o.o.,
Bank ING Bank Śląski Oddział w Lublinie Tomasza Zana 39, 20-601 Lublin
Numer rachunku: INGBPLPWXXX 60 1050 1953 1000 0090 3071 7327

c ) płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl . Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu PayU.pl l. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
a) PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłacony, NIP: 779-23-08-495.

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy, na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule przelewu:
- imię i nazwisko Klienta,
- numer Zamówienia (wskazany w Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji).

V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa przedmiotu zamówienia możliwa jest jedynie na terenie Polski za pośrednictwem jednej ze wskazanych poniżej możliwości:

a)      przesyłka kurierska, przesyłka kurierska ,

b)     przesyłka paletowa, przesyłka paletowa .

2. Koszt dostawy Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do wartości zamówienia Klienta. Koszt ten jest wskazywany Klientowi przed złożeniem przez niego zamówienia. Koszt ten zależny jest od wyboru sposobu dostawy oraz miejsca doręczenia, zgodnie z cennikami stosowanymi przez przewoźnika.

3. Zamówienie z odbiorem osobistym jest możliwe wyłącznie po dokonaniu przedpłaty. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta jest bezpłatny. O gotowości Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę.

4. Zamówienia realizowane są przez Sprzedawcę w terminie 8 dni roboczych od daty:

a)      potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w przypadku wyboru formy płatności za pobraniem;

b)     zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem.

Powyz
̇sza informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji/zaksięgowania wpłaty do chwili nadania przesyłki z Towarem do Klienta.

5. Zamówienia w Sklepie realizowane są przez Sprzedawcę według kolejności ich otrzymania.

6. Dostawa nie obejmuje wniesienia Towaru.

7. Zaleca się, aby Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, sprawdził stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania wskazanym jest, aby w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedawcy.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części albo polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy przekazywane jest Konsumentowi w trakcie procedury składania zamówienia, ponadto znajduje się w potwierdzeniu o którym mowa w pkt III ust. 18 Regulaminu oraz na Formularzu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jaki przekazywany jest wraz z Towarem do Konsumenta.

4. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na przykład w formie Formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, doręczonego Konsumentowi wraz z Towarem, na adres: MAK – POL sp. z o.o. „Sklep” ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin lub skierowanie oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sklepu biuro@makpol.pol.pl

5. Przykładowy wzór Formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zwrot” (pobierz formularz) i jest udostępniany w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie oraz wydruk.

6. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi za pośrednictwem adresu e-mail (podanym przy składaniu zamówienia lub innym jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie. Sprzedawca nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Klienta do Sklepu.

8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:

a) umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) której przedmiotem świadczenia jest Towar o właściwościach określonych według specyfikacji przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – np. według indywidualnych zamówień Klienta (np. niestandardowy kolor, zamawianych w niestandardowych wymiarach) oraz w których na życzenie Klienta dokonano jakichkolwiek zmian;

c) umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę traci on prawo odstąpienia od umowy;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed jego upływem.

10. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu i powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją wydaną przy jego sprzedaży na adres: MAK-POL Sp. z o.o. ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin.

 

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

16. W przypadku, gdy Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia przez Sprzedawcę usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, Konsument będzie zobowiązany do zapłacenia za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

VII. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi rzeczy bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili, a które zostały stwierdzone przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.

2. Reklamację można zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji”, doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub dostępnego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Reklamacje” oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz w miarę możliwości z dowodem zakupu (np. paragonem albo fakturą) na adres: MAK-POL Sp. z o.o. ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

c) danych kontaktowych składającego reklamację.

4. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta.

5. W przypadku wady Towaru Klientowi przysługują następujące uprawnienia:

a) złożenie oświadczenie o obniżeniu ceny;

b) złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

 

6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 

7. Klient będący Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 

8. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

 

9. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 

10. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedawca wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt regulaminu i postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

2. W przypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości lub w części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

3. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy między Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

IX. Informacja dotycząca rozstrzygania sporów

1. Sprzedawca informuje, iż w przypadku powstania sporu oprócz możliwości skorzystania z dochodzenia praw na drodze sądowej istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia praw.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Celem zapoznania się zasadami dostępu do tych procedur, należy zwrócić się do danego organu lub podmiotu uprawnionego do prowadzenia pozasądowych sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

4. Sprzedawca informuje, iż powyższa informacja nie wyłącza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposób możliwości wyboru i korzystania przez Klienta z sądowych lub pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów ani podmiotów prowadzących takie postępowania. Wskazane w postanowieniach powyżej wyliczenie sposobów bądź podmiotów ma charakter przykładowy i niewyczerpujący, nie ogranicza ani nie wyłącza jakichkolwiek uprawnień Klienta.

X. Ochrona danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119) Sprzedawca informuje, iż:

1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na stronie https://makpolkuchnie.pl/content/3-polityka-prywatnosci-mak-pol w zakładce Polityka Prywatności.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest MAK-POL sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Makowa 4C, 20-442 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000234757, REGON 432260011, NIP 9462456124.

3. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie, wystawienia dowodu sprzedaży, wysyłki towaru, ewentualnego zwrotu/ wymiany/ reklamacji, jak również na potrzeby wypełnienia przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów, w szczególności przepisów podatkowo-księgowych oraz dochodzenia i obrony roszczeń związanych z realizacją zamówienia, tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit. b), c) i f) RODO.

4. Podanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym skorzystania z usług Sklepu.

5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji i obsługi zamówienia oraz przedawnienia roszczeń z nim związanych.

6. Dane osobowe Klienta będą przekazywane następującym odbiorcom: osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej ze Sprzedawcą (w tym współpracującym: kancelariom prawnym, biurom kadrowo-księgowym, podmiotom świadczącym obsługę IT, dostawcom usług związanych z obsługą Sklepu, kurierom) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Szczegółowo zakres każdego z wyżej wymienionych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wskazane zostały w art. 15-22 RODO.

8. Klient ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych go dotyczących narusza obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

10. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres: dmakpol@wp.pl

XI. Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową lub rękojmi. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulaminem jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2020 r.

Moje ulubione produkty

Aktualnie brak ulubionych produktów

1